องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ปี 2564[วันที่ 22 ก.ย. 2564][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564[วันที่ 24 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 104]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 3/2564 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564[วันที่ 13 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 119]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้[วันที่ 23 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 139]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 2/2564 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [วันที่ 14 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 113]
 
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้มีคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [วันที่ 28 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 134]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย[วันที่ 7 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 193]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[วันที่ 2 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 72]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 198]
 
  คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน[วันที่ 26 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 181]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [วันที่ 8 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 130]
 
  กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[วันที่ 25 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 156]