องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 ต.ค. 2565 ]16
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 22 ก.ย. 2565 ]17
3 นโยบายการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 22 ก.ย. 2565 ]23
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 22 ก.ย. 2565 ]19
5 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2565 ]22
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]18
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]34
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]40
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]32
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]44
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]45
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]123
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ม.ค. 2565 ]255
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]161
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]169
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]194
18 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]35
19 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2564 ]176
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]197
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16