องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 45
  6 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 4
  6 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 5
  4 ม.ค. 2564    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 3
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 3
  4 ธ.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 16
  9 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านทาง official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น 27
  9 พ.ย. 2563    ขอเชิญชวนผู้สนใจร้วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และนวัตกรรม ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่ โดยกำหน 25
  3 พ.ย. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 25
  2 ต.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563 37
  1 ต.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 2
  9 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 60
  3 ส.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 54
  11 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 52
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 69
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 67
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 65
  2 มิ.ย. 2563    คู่มือการบริหารความเเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 54
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 52
  27 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 64


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]