องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


7 ส.ค. 2561 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ...
13 ก.ค. 2561 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน...
11 ก.ค. 2561 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
28 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
25 มิ.ย. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่...
18 ก.ค. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดครีสจักรไปทุ่งนา บ้านหนองแขม 2
20 มิ.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรุ่งอรุณ ถึงลำห้วยสะแกราษฎร์ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ...
15 มิ.ย. 2561 ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. จำนวน 2 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2561
15 มิ.ย. 2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 4 ...
6 มิ.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553