องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ทางเข้า gclub สมัครเล่นคาสิโน
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของ นางสาวอ่อน กุลนอก บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


11 ต.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภ...
9 ต.ค. 2561 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2561
8 ต.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประม...
5 ต.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีง...
5 ต.ค. 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัด...
10 ต.ค. 2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่แนบ
8 ต.ค. 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย- โคกกลาง หมู่ 7 บ้านหนองหอย
17 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี
17 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งตะวัน - เขตเทศบาล หมู่ที่ 10
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553