องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 4/2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


14 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ...
6 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
6 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564
4 ม.ค. 2564 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 2563 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ...
14 ม.ค. 2564 เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.184-10 เขตเทศบาลต...
14 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.184-10 เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย –...
14 ม.ค. 2564 เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๒ บ้านโนนขี้...
14 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๘๔-๑๒ บ้านโนนขี้เหล็ก – บ้านหนอง...
22 ธ.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ
อบต.แวงน้อยร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ว
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553