องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

ติดต่อ - สอบถาม
  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +  

  ชื่อ +

นายจำนงค์ หน่ายโสก

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +  

  ชื่อ +

นายสุภาพ ว่องไว

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +  


  ชื่อ +

นางรุ้ง  สุขกำเนิด

  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +  

  ชื่อ +

นายคชา วาระเพียง

  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +  

  ชื่อ +

นางสาวปาณิสา  ประถังธานี

  ตำแหน่ง +

  นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +  

  ชื่อ +

นายเดชมนตรี   สันเสนาะ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการเกษตร 6
  โทรศัพท์ +

0-4300-9687

  อีเมล์ +