องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

คณะผู้บริหาร


นายชัยวัฒน์  ทองน้อย
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุศักดิ์  มีทอง
นายสง่า  เชื้อกุดรู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายบุญยม  หนูนา
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล