องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

คณะผู้บริหาร

 

นายหนูกาลน์   นิบุญทำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายชัยวัฒน์    ทองน้อย

นายอนุศักดิ์    มีทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายทองใบ    สมแวง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล