องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นายสุภาพ ว่องไว

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบวร ลาบุรี น.ส.กาญจนา ศรีนาง นางวิลาวรรณ สายมัน น.ส.อุบลรัตน์ หนึ่งชนะ จ.อ.นรินทร์ชัย งบกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ

   
นายจำรัส  ปานจันทร์
 น.ส.ชุติมา อินทชัย นางสาวรัตนา  ไชยสาร  นายวัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ นายสุกัน ศรีชมภู
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานดับเพลิง
 

 
นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น 
นายณัฐวุฒิ  สงฆัง
นายวิทยา วัณนี 
นายธงชัย บ้วนนอก
 นายอุบล  เชิดพานิชย์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยาม  คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
         
     นายสุภาพ ศรีอุ่น    นางอุไรรัก วัฒนะบุตร  
  พนักงานขับรถ  บรรทุกขยะ   แม่บ้าน