องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 พ.ย. 2558 ]136
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 6 พ.ย. 2558 ]131
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 6 พ.ย. 2558 ]127
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2558 ]139
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 พ.ย. 2558 ]131
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 6 พ.ย. 2558 ]132
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 6 พ.ย. 2558 ]132
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 6 พ.ย. 2558 ]141
9 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2558 ]136
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 พ.ย. 2558 ]131
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 6 พ.ย. 2558 ]130
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 พ.ย. 2558 ]121
13 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 6 พ.ย. 2558 ]143
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 6 พ.ย. 2558 ]124
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 6 พ.ย. 2558 ]129
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2558 ]134
17 การแจ้งขุดดิน [ 6 พ.ย. 2558 ]125
18 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 6 พ.ย. 2558 ]125
19 การรับชำระภาษีป้าย [ 6 พ.ย. 2558 ]127
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 พ.ย. 2558 ]136
 
หน้า 1|2