องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ก.พ. 2562    แบบลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 80
  24 ม.ค. 2561    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2563 70
  26 ต.ค. 2559    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 63
  26 ต.ค. 2559    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 50
  29 ต.ค. 2558    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 61
  28 ต.ค. 2558    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 66
  30 ต.ค. 2556    หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนคนพิการ 55
  22 ต.ค. 2556    แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 58
  22 ต.ค. 2556    แบบขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 65
  22 ต.ค. 2556    หนังสือมอบอำนาจ 68
  22 ต.ค. 2556    หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 70
  22 ต.ค. 2556    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(แบบ สทส.01 ) 59